Програма "Култура"

Програма „Култура” е създадена през 2007 г., с решение № 252 на Столичен общински съвет, първо като меценатска програма „Култура”, а през 2008 г. преименувана на Столична програма „Култура”. Програмата работи на базата на Закона за развитие на културата, Закона за общинския бюджет, Закона за местното самоуправление и местната администрация, Стратегията за развитие на културата София- Творческа столица 2013-2023 и Правилата за работа на програмата, които се приемат с решение на СОС (Столичен общински съвет).

Дейността и развитието на програмата се подкрепят от Обществено-експертен съвет и Творчески съвет, които определят годишните приоритетите и направления на Програмата и правят публичен подбор на оценителите. Администрирането и координацията на Програмата се осъществяват от Дирекция „Култура”.

От създаването си през 2007 г. до днес програмата се е утвърдила като изключително позитивен пример на взаимодействие между общинската администрация и гражданския сектор. Чрез значителните финансови инвестиции и големия брой подкрепени проекти във всички области на изкуството и културното наследство, програмата работи както за самия културен сектор, така и за гражданите на София.

Целите на програмата са чрез финансиране на дейности да повиши художествената стойност на предлаганите културни продукти, да увеличи разнообразието и динамиката в културния живот на София, да поставя фокус върху общественозначими теми и проблеми, да привлече участието на гражданите в културния живот, дългосрочно културно и социално развитие на града.

Приоритети на програмата за 2017 г.:

Специален приоритет на Програмата за 2017 и 2018г.:
София – град-домакин на председателството на България на Съвета на Европейския съюз през 2018г. -
Насърчаване на европейското измерение в културния живот, пресъздаването на европейски творчески идеи, подходи и интерпретации, както по отношение на културното съдържание, така и по отношение на включването на публиките и осмислянето на градската среда. Поставяне на теми и въпроси, свързани с общоевропейските ценности и подчертаващи
богатството на културното многообразие в Европа.
Достъп до култура - развитие на публиките, пълноценното културно участие и новите форми на културно участие и културно потребление, станали възможни с развитието на информационните технологии;
Култура и човешки капитал - укрепване и повишаване на културните компетенции, знания, лични умения и мотивация, както на създателите на културни услуги и услуги, така и на настоящите и бъдещите им потребители в София;
Културно наследство на променящия се град - опазване, съхраняване, експониране и социализиране на културното наследство;
Град на творческа икономика - насърчаване на предприемачеството в областта на културата и изкуствата;
Равнопоставено участие в глобалните културни процеси - насърчаване на сътрудничеството между културните оператори, хората на изкуството в София и други държави членки на ЕС.

още виж ТУК

Списък с одобрените проекти и на класираните в резерва за 2017 г., финансирани по програма "Култура" - ТУК

 

Моля почакайте...